انواع ژورنال ها از نظر اعتبار کدامند!!؟

مهمترین معیار جهت سنجش اعتبار ژورنالها بخش مربوط به #داوری آنها می باشد. ژورنالها از لحاظ داوری مقالات به دو دسته کلی ژورنالهای با داوری( Peer Review )و ژورنالهای بدون داوری(Non-Peer Review) تقسیم می شوند.

یک – ژورنالهای Non-Peer Review فرایند داوری خاصی ندارند و در صورتیکه مقالات فرمت و موضوعات تحت پوشش ژورنال را رعایت کرده باشد در این ژورنالها چاپ می شوند. عمدتا مجلات (Magazines) جزء این گروه می باشند و بدون داوری مقالات را چاپ می کنند لذا این گروه از ژورنالها از اعتبار علمی چندانی برخوردار نیستند.

دو – بر خلاف ژورنالهای بدون داوری، ژورنالهای Peer Review که از اعتبار بالاتری برخوردارند برای هر مقاله فرایند داوری مشخصی دارند. عموما این ژورنالها مقالات ارسال شده به آنها را برای ۲ یا ۳ داور می فرستند تا آنها نظراتشان را درباره سطح و کیفیت آن مقالات ابراز کنند. به طور کلی چاپ مقاله در این ژورنال زمان نسبتا بیشتری می طلبد و مقاله باید حتما استانداردهای مشخصی را پوشش دهدافزودن نظر: