رفرنس نویسی به روش ونکور بزبان ساده

سیستم رفرنس دهی ونکور (Vancouver) سیستمی است که توسط کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی معرفی و توسعه داده شده است. این کمیته ابتدا به گروه ونکور معروف بود که بعدا به نام جدید (International Committee of Medical Journal Editors: ICMJE) تغییر نام داده و علاوه بر ارائه راهکار و استانداردهای مرتبط با شیوه رفرنس دهی موسوم به ونکور اقدام به ارائه راهکار و استانداردهای اخلاق پژوهش و انتشار هم کرده است. لازم به توضیح است که هرگاه درزمان تنظیم مقاله برای ارسال به یک مجله از شما خواسته شده باشد تا براساس استانداردهای Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals اقدام نمایید منظور همین شیوه رفرنس دهی ونکور می باشد. این استاندارد بعدا توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا یا NLM جهت استفاده در دیتابیس پابمد Pubmed مورد اصلاحاتی نیز قرار گرفته است.

 

دانلود فایل کاملافزودن نظر: