مقالات انگلیسی را چگونه پارافریز میکنید

رفع سرقت ادبی یا Plagiarism با پارافرایز صحیح
سرقت ادبی یا Plagiarism می تواند به دو صورت اتفاق بیفتد:
۱- عامدانه: نویسنده بخشی از متن را بدون ارجاع در متن خود وارد نموده است
۲ – غیر عمد یا Unintentional plagiarism: نویسنده بدون اطلاع و صرفا بصورت اتفاقی متنی مشابه مقالات دیگر نوشته است.
درصورتی که بصورت غیر عمد تشابهی در متن وجود دارد از تکنیک های پارافریز یا Paraphrasing جهت رفع plagiarism بشرح زیر استفاده نمایید.
– کلمات را با کلمات هم معنی (بدون تغییر معنی) تعویض نمایید
– فاعل و فعل را تغییر دهید (لیست Phrasal Verbs جهت سهولت در انتهای مطلب ارائه گردیده است
– تنها به تغییر کلمات بسنده نکرده و متن را درک نموده و با زبان خود باز نویسی کنید
– با توجه به اینکه سرقت ادبی متن شما برطرف گردیده در صورتی که تشابه متن شما بیش از ۵۰% گزارش گردیده متن شما دچار سرقت علمی نیز هست بنابر این حتما ارجاع (Citation) دهید.افزودن نظر: