منظور از روش شناسی تحقیق چیست

فصل سوم فصلی کوتاه و در عین حال بسیار مهم است زیرا روند واقعی پژوهش، ابعاد و راهکارهای آن را نشان می دهد؛ بنابراین، انتظار دارد که با دقت و وسواس لازم و براساس آنچه که در فصول قبل به آن اشاره شد

به تدوین این فصل بپردازید. فصل سوم را با مقدمه ای شروع و با تشریح روش پژوهش ادامه می دهید و سپس به ترتیب عناوین فرعی زیر را با محتوای مربوط ارائه می دهید. به طوری ملاحظه می کنید، فصل سوم، فصلی کوتاه و درعین حال بسیار مهم است، زیرا روند واقعی پژوهش و ابعاد و راهکارهای آن را نشان می دهد. پایه اصلی نگارش این فصل، متن پیشنهاد پژوهش شما را تشکیل می دهد. به طور خلاصه فصل سوم شامل موارد زیر است:

۱٫مقدمه

۲٫روش پژوهش

۳٫جامعه آماری حجم نمونه و روش نمونه گیری

۴٫ابزارها و شیوه‌های گردآوری اطلاعات و داده‌های تحقیق

۵٫روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه

۶٫فرضیه های تحقیق

۷٫مدل پیشنهادی پژوهش

۸٫تعریف عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه

۹٫مدل پژوهش برای آزمون فرضیه­ ها

۱۰٫خلاصه فصل

پایه اصلی نگارش این فصل، متن پیشنهاد پژوهش شما را تشکیل می دهد و لازم است که به نحو شایسته ای به توسعه و تکمیل آن و تبدیل آن به فصل سوم اهتمام ورزید. با توجه به این که این قسمت عمدتا از پیشنهاد طرح و پژوهش گرفته می شود، مجددا تاکید می گردد که زمان ها باید به صورت گذشته مطرح شوند.

منابع:

تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله علمی تألیف دکتر سید جمال الدین طبیبی و همکاران

مدیریت ترازمند مقالات با رویکرد از تدوین تا انتشار  تالیف دکتر محمد آقایی و همکارانافزودن نظر: