در میان اسامی موجود در مقالات، بیشترین امتیاز یک مقاله علمی برای کدام نویسنده است!؟

در گام نخست باید به این نکته اشاره نمود که بین امتیاز نویسنده اول و نویسنده مسئول تفاوت وجود دارد و گاها مشاهده شده که برخی از پژوهشگران به اشتباه امتیاز بین نویسنده اول و نویسنده مسئول را یکسان تلقی می‌کنند.

نویسنده اول در واقع به عنوان مسئول اصلی مقاله و مدیر پژوهش در نظر گرفته می‌شود و جایگاه بالایی در بین اسامی دارد. اما نویسنده مسئول به عنوان رابط بین نویسندگان مقاله و مجله عمل کرده و در واقع به عنوان مسئول مکاتبات عمل می‌کند(هرچند که در مقالات داخلی (فی‌المثل: مجلات #علمی_پژوهشی) بالعکس این مورد مصداق داشته و امتیاز بیشتر برای نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌شود).

بنابراین امتیاز نویسنده اول بسیار بیشتر از نویسنده مسئول است و در بیشتر اوقات نویسنده مسئول امتیاز خاصی جز جایگاهش در بین نویسندگان ندارد.افزودن نظر: