چطور یک عنوان مناسب برای مقاله خود طرح کنیم!؟

اولین بخش یک مقاله عنوان است که بایستی اشتراکاتی با موضوع اصلی تحقیق داشته و به شکلی جذاب جمله‌بندی شده باشد.

نکات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند:

۱ عنوان مقاله حتی الامکان باید دقیق و رسا بوده و از به کار بردن اصطلاحات نا آشنا یا اختصاری خودداری شود.

۲عنوان مقاله حتی الامکان باید جمله خاصی باشد که نکات اصلی و عمده موضوع را در برگیرد.

۳به طور معمول (نه همیشه) و در نام‌گذاری اکثر تحقیق ها این نکات در نظر گرفته می شود: چه چیزی را میخواهیم بررسی کنیم، در چه جامعه ای، در کجا و در چه زمانی.

۴عنوان باید «فاقد پیش داوری» باشد.
به عنوان مثال، انتخاب این عنوان برای یک مقاله، مناسب به نظر نمی‌رسد: بررسی علل بی علاقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنی!

۵اگر کلماتی در توصیف ویژگی مطالعه شما نقش کلیدی دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانید. مثل مطالعه آینده نگر، مطالعه دوسویه کور یا مطالعه تصادفی شده

۶ هیچ گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمودافزودن نظر: