برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه خود چه کنیم؟

برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه خود چه کنیم؟

برای حل این مشکل پیشنهاد می شود مراحل ذیل را دنبال کنید

مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک
http://www.irandoc.ac.ir/

مرحله دوم: مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا)
http://simorgh.nosa.com/

مرحله سوم: جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد
http://78.38.208.190/portal/tabid/86/Default.aspx

مرحله چهارم:جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی
http://fa.projects.sid.ir/

مرحله پنجم:سایت کتابخانه ملی واسناد
www.nlai.ir

مرحله ششم: مشورت با اساتید حوزه مدنظرافزودن نظر: