روش آزمون توزیع نرمال کولموگراف در SPSS

هفته اخیر ایمیلی دریافت کردم از یک دانشجوی دکترای آموزش که سوال کرده بود با اینکه درکلاسهای آمار و SPSS شرکت کرده است ولی هرچه گشته هیچ جا در SPSS پیدا نکرده که آزمون نرمال بودن توزیع متغیر از روش Kolmograph را در آن پیداکند. مطلب مصور زیر براحتی این روش را بهمراه آنالیز آماری آن توضیح می دهد.

 

دانلود فایل کاملافزودن نظر: